* વ્યાખ્યા પ્રેમની *

September 25, 2017 krrush 0

  ચંદ્ર અવનીને તેના પ્રેમપાશમાં જકડી રહ્યો હતો હવા ઠંડા શ્વાસ લઈ ઉત્તેજીત થઈ રહી હતી મને જાણે સ્વપ્નસૃષ્ટી નો ભાસ થઈ રહ્યો હતો.   […]

*જીવન તરાપો*

September 24, 2017 krrush 0

    આજે આપણી young@60+ ના ગુજરાતી વિભાગ માટે મારી એક નાની કવિતા. *જીવન તરાપો* જન્મતા સાથે પહેલા એક થપ્પડ પડી ગઈ, તોય ના રોયો […]